بایگانی برچسب: میل لنگ چدنی

میل لنگ چدنی

میل لنگ چدنی

میل لنگ یکی از اجزای اصلی موتور خودرو است. عملکرد خوب یا بد به طور مستقیم بر طول عمر خودرو تأثیر می گذارد. میل لنگ در زیر بار سنگین و لحظه خمش متغیر و پیچش پیوسته کار می کند. حالت های خرابی معمول شکستگی، خستگی، خم و ساییدگی ژورنال است. بنابراین، نیاز به میل لنگ […]